O Nás

O našej skupine

Spolupráca viacerých inštitúcií v prihraničnej oblasti stredného toku rieky Morava (hranica medzi Českou a Slovenskou republikou) umožňuje napĺňať ciele projektu.

Myšlienka výskumu a ochrany kultúrnej krajiny spojila výskumníkov z viacerých výskumných tímov. Toto spojenie vyústilo do medzinárodnej platformy za účasti troch inštitúcií: Archeologický ústav AV ČR Brno, Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Pamiatkový úrad SR.

Výskum a ochrana kultúrnej krajiny v okolí stredného toku rieky Moravy prebieha v interdisciplinárnej spolupráci. Archeologické a historické pramene sú analyzované širokou škálou prírodovedných, matematických a geoinformačných metód.

Projekt manažment

Marek Hladík (koordinátor projektu)

Mgr. Marek Hladík, PhD. pôsobí ako vedecký pracovník vo Výskumnom centre slovanskej a stredovekej archeológie (Archeologický ústav AV ČR Brno). Je členom tímu, ktorý sa zameriava na výskum aglomerácie Mikulčice-Valy (jedno z najvýznamnejších centier Veľkej Moravy). Jeho dlhoročnou špecializáciou v tomto tíme je okrem teoretickej archeológie štúdium sociálnych a ekonomických vzťahov včasnostredovekých centier s ich ekonomickým zázemím a problematika ekonomickej archeológie vo všeobecnosti.

Akadémia vied Českej republiky
Archeologický ústav Brno
Archeologická základňa Mikulčice-Trapíkov
Mikulčice 736, 696 19 Mikulčice
Česká republika
hladik@arub.cz
Telefon: 00421 903 803 576

Katarína Hladíková (zástupca koordinátora projektu)

Mgr. Katarína Hladíková, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre archeológie Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje kurzy Počítačová podpora v archeológii, Geografické informačné systémy (GIS) v archeológii a kurzy súvisiace s protohistóriou. Vo svojom výskume sa zameriava na sociálnu archeológiu neskoršieho európskeho praveku a protohistórie a krajinnú archeológiu.

Katedra archeológie
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2, 811 02 Bratislava
Slovensko
katarina.hladikova@uniba.sk

Členovia tímu

Petra Kmeťová

Mgr. Petra Kmeťová, PhD., pôsobí na oddelení archeológie Pamiatkového úradu SR. V minulosti absolvovala niekoľko štipendijných pobytov vo viacerých krajinách, podieľala sa aj na projekte zameranom na archeologickú chronometriu a na niekoľkých veľkých archeologických výskumoch. Špecializuje sa na neskorú dobu bronzovú a staršiu dobu železnú, vzťah ľudí a zvierat v minulosti a na pamiatkovú starostlivosť vrátane konzervácie a štúdia menej nápadných (napr. organických) archeologických pozostatkov.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Slovensko
petra.kmetova@pamiatky.gov.sk

Michaela Látková

Mgr. Michaela Látková PhD. pôsobí ako archeobotanik v Archeologickom ústave AV ČR Brno. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium (paleo)ekonómie, environmentálnu archeológiu, existenčné stratégie historických populácií, tafonomické procesy podieľajúce sa na formovaní archeobotanických súborov, zber a extrakciu nových archeobotanických vzoriek v teréne. Pracuje najmä s archeologickým materiálom, ktorý pochádza zo známej lokality Mikulčice z veľkomoravského obdobia.

Akadémia vied Českej republiky
Archeologický ústav Brno
Archeologická základňa Mikulčice-Trapíkov
Mikulčice 736, 696 19 Mikulčice
Česká republika
latkova@arub.cz

Jana Mellnerová Šuteková

Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre archeológie Univerzity Komenského v Bratislave. Jej aktuálna výskumná činnosť a témy univerzitných prednášok sú zamerané na stratégie osídlenia a pohrebné obrady v 6. – 3. tisícročí pred Kristom v Západných Karpatoch, krajinnú archeológiu v praveku a historickú archeológiu.

Katedra archeológie
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2, 811 02 Bratislava
Slovensko
jana.mellnerova@uniba.sk

Erika Makarová

Mgr. Erika Makarová, PhD. pôsobí ako archeológ na Pamiatkovom úrade SR v Bratislave. Jej výskumné záujmy sa týkajú sociálnej a pohrebnej archeológie neskorej doby bronzovej a staršej doby železnej v strednej Európe.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Slovensko
erika.makarova@pamiatky.gov.sk

Peter Bisták

Mgr. Peter Bisták je vedúcim oddelenia archeológie Pamiatkového úradu SR. Venuje sa štátnej správe ochrany archeologického dedičstva, implementácii inovácií v ochrane archeologického dedičstva a správe archeologických dát. Vo svojom výskume sa zameriava na krajinnú archeológiu juhozápadného Slovenska a tiež na archeológiu včasného a vrcholného stredoveku.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Slovensko
peter.bistak@pamiatky.gov.sk

Marian Mazuch

PhDr. Marián Mazuch, PhD. pôsobí ako vedecký pracovník vo Výskumnom centre slovanskej a stredovekej archeológie Archeologického ústavu AV ČR Brno. Je členom tímu, ktorý sa zameriava na výskum aglomerácie Mikulčice-Valy (jedno z najvýznamnejších centier Veľkej Moravy). Špecializuje sa na štruktúru, funkciu a vývoj včasnostredovekých centier, veľkomoravskú keramiku, metodiku terénnych výskumov a problematiku zániku Veľkej Moravy.

Akadémia vied Českej republiky
Archeologický ústav Brno
Archeologická základňa Mikulčice-Trapíkov
Mikulčice 736, 696 19 Mikulčice
Česká republika
mazuch@arub.cz

Jakub Tamaškovič

Mgr. Jakub Tamaškovič pôsobí ako archeológ (Archeologická agentúra s.r.o.) a doktorand (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). Jeho súčasné výskumné ciele sú zamerané na včasnostredovekú aglomeráciu v Bratislave (Slovenská republika) a jej zázemie, vrátane blízkych pohrebísk a ich materiálnej kultúry. Dlhodobá špecializácia je zameraná na metódy terénneho prieskumu a na aplikáciu geografických informačných systémov (GIS) pri modelovaní minulých sídelných štruktúr.

Katedra archeológie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Hodžova 1, 949 74 Nitra
Slovensko
jakub.tamaskovic@gmail.com