PROJEKT

Hlavné ciele

Cieľom nášho projektu je detekcia, podrobné štúdium a ochrana historických krajinných prvkov modernými interdisciplinárnymi metódami (priestorová a krajinná archeológia, GIS, LiDAR a geofyzika) a prezentovať tie krajinné prvky predovšetkým prostredníctvom interaktívnej webovej aplikácie.
Jadrom nášho záujmu je oblasť okolo veľkomoravského hradiska Mikulčice-Valy a kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, ktoré sú datované do 9. storočia. Okolo týchto centier existovala v ranom stredoveku rozvinutá sieť sídlisk a pohrebísk. V okruhu 10 km od Mikulčíc a Kopčian sa našlo niekoľko desiatok sídlisk a pohrebísk zo 6. až 9. storočia, pričom medzi týmito dvoma lokalitami bola v prvom tisícročí nášho letopočtu križovatka dvoch dôležitých ciest – severojužnej Jantárovej cesty a cesty spájajúcej Karpatskú kotlinu so súčasnou Moravou a Čechami. Toto územie tak predstavovalo živý komunikačný koridor, kde – okrem rôznych obchodných komodít – dochádzalo k transferu myšlienok, technológií a pohybu obyvateľstva.
Systematický archeologický výskum sa doteraz uskutočnil v Mikulčiciach a Kopčanoch. Pre pochopenie vývoja kultúrnej krajiny v oblasti stredného Pomoravia je však nevyhnutné rozšíriť výskum aj na nedostatočne preskúmané oblasti v okolí Mikulčickej aglomeŕacie. Ide o riečne terasy Moravy, ktoré boli kontinuálne osídlené od praveku až do novoveku. Vybrané časti riečnych terás patria medzi najzachovalejšie časti tohto krajinného prvku, bez moderných zásahov. Tieto mikroregióny sú preto stredobodom záujmu tohto projektu. Z vyššie uvedených dôvodov je výskum a kultúrna ochrana tohto územia spoločensky žiaduca.